spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis arrow Renginiai arrow Buvę 2006 arrow KALBŲ FESTIVALIS
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
Lietuvai100

PLB
 
KALBŲ FESTIVALIS
2006-09-15, 16:38
Kalbø festivalis - tai kalbø ivairovës ir tarptautinës komunikacijos šventë, kur visos kalbos ir tautos lygios. Idëja organizuoti kalbø šventæ gimë 1987 m., ir tais paèiais metais Tulûzoje, Prancûzijoje, ávyko pirmasis kalbø festivalis. Nuo to laiko festivalis jau vyko ávairiose šalyse, bet Danijoje jis organizuojamas pirmà kartà. Data: rugsëjo 23 d.
Vieta: Kopenhagos Universitetas, Amager, Njalsgade 80, senojoje danø filologijos valgykloje. 
Programa:
11.00 Šventæ atidaro Kopenhagos Esperanto klubo pirmininkas. 
11.30-17.00 Kalbø pristatymai gretimai esanèiose auditorijose.
Visà dienà scenoje skambës muzika, tam tarpe  - dainos esperanto kalba ir flamenko ritmai.
Jei turite pasiûlymø, kaip galima bûtø geriau ir ádomiau pristatyti mûsø gimtàjà kalbà (šokiu, daina, þaidimu ar kt.), rašykite DLB pirmininkei Elenai arba skambinkite tel. 5413 1366.

< Ankstesnis
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai